Podatki w Polsce – prawa i obowiązki podatników

Posted by on mar 14, 2014 in | 0 comments

Ministerstwo Finansów wydziela najważniejsze prawa i obowiązki każdego obywatela. Ich znajomość może usprawnić wywiązywanie się z zobowiązań skarbowych, rozliczenie pitu i monitorowanie, czy prawa nie są nadmiernie wykorzystywane oraz czego można oczekiwać od urzędu skarbowego. 

Prawa

Poniżej powymieniane są prawa podatnika wraz z konkretnym wyjaśnieniem. Czekający pit do wypełnienia może być mniej straszny, kiedy zaznajomimy się z przysługującymi nam prawami.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Jeśli pokryty został nienależny podatek albo w wysokości wyższej niż obowiązkowa (dodatkowo w przypadku zaliczek na podatek) podatnikowi, po pomniejszeniu ewentualnych zaległości podatkowych, przysługuje zwrot należnych pieniędzy z przepłaconych pitów. Stosowane są one na podane konto bankowe albo w przypadku braku jego posiadania – w gotówce. Jeśli jest ona przesłana przekazem pocztowym, od jej wartości odliczany jest koszt wysyłki.

Prawo do korekty deklaracji

W przypadku popełnienia błędu w wypełnianej deklaracji a jeżeli pit do druku już poszedł i został przesłany do urzędu, można wykonać korekty. Takie uprawnienie jest jednakże zawieszone, jeżeli przeciw płatnikowi toczy się postępowanie podatkowe albo przechodzi on kontrolę podatkową. Aby skorygować błąd należy złożyć korygującą deklarację i wyjaśnienie przyczyn dokonywanej korekty.

Prawo do żądania zaświadczenia

Jeśli podatnik potrzebuje oficjalnego potwierdzenia pewnych zjawisk bądź stanu prawnego, urzędnik na jego żądanie, w ciągu 7 dni posiada obowiązek wystawić takie zaświadczenie.

Prawo do ochrony danych

Wszystkie informacje podane w deklaracjach skarbowych oraz we wszelkich różnych dokumentach a informacjach kierowanych do urzędu skarbowego, jak np. pity 2013, są objęte tajemnicą skarbową.

Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Przywilejem  płatnika jest oczekiwanie, iż jego sprawa pozostanie uwzględniona bez zbędnej zwłoki. Urząd posiada czas na przygotowanie jej do miesiąca, chyba iż sytuacja jest bardziej skomplikowana - wtedy do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku, kiedy sytuacja nie zostanie rozpatrzona w terminie, organ posiada obowiązek zawiadomić obywatela wraz z podaniem przyczyny niedotrzymania terminu i wskazaniem nowego terminu spełnienie zobowiązania.

Inne prawa podatnika to:

a)      Prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

b)      Prawo do zaskarżenia postanowienia

c)      Prawo do pisemnej interpretacji

d)      Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji)

e)      Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

f)       Prawo do przywrócenia terminów procesowych

g)      Prawo do zaskarżenia decyzji

h)      Prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

i)        Prawdo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

j)        Prawa w zakresie kontroli podatkowej

Obowiązki

Płatnik posiada też obowiązki wobec urzędu skarbowego. Mają one poradzić w łatwym oraz terminowym rozliczeniu, jako że dobry pit to zasada dobrego oraz szybkiego załatwienia sprawy.

Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

Osoby prawne mają obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Ażeby go osiągnąć muszą zdać zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu. Osoby fizyczne potrafią posługiwać się przy rozliczeniach jedynie numerem PESEL. Nie muszą się one nigdzie rejestrować.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności

Terminowe opłacanie podatków jest jednym z najważniejszych obowiązków podatnika. Daty ostateczne różnią się w współzależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego oraz typu podatku. W przypadku przekroczenia terminu, bez poinformowania płatnika, naliczane są odsetki za zwłokę.

Obowiązek przechowywania dokumentacji

Do momentu skończenia się okresu przedawnienia (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), obywatel posiada obowiązek przechowywać wszelkie dokumenty podatkowe (rachunki, faktury, księgi podatkowe itp.).

Obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu

Każda zmiana adresu w prowadzeniu skarbowym upłynięcia terminu zgłoszona do urzędu. W przypadku wyjazdu za granicę na moment co najmniej dwóch miesięcy, należy mianować pełnomocnika ds. doręczeń. Jeżeli ta zmiana nie zostanie zgłoszona, przesyłki zakłada się za oddane pod stary adres.

Inne obowiązki podatnika:

a)      Opłata skarbowa

b)      Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

c)      Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej (wyjaśnienia, udostępnianie dokumentów)

Poznaj prawa i obowiązki podatnika w Polsce. Nie bój się rozliczać z podatku online - masz na to czas do końca kwietnia 2014 roku.

Zobacz też!program pit 38

rozliczenie podatku PIT przez Internet Program do pit odliczenia podatkowe PIT 36 program pit pit online pit 2013 podatki podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>